İLETİŞİM İÇİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla NAGEL MAKİNA MOTOR İMALAT SAN VE TİC. A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimize ait ürünleri satın almak için internet üzerinden iletişime geçmek isteyen müşterilerin; adı-soyadı ve e-mail adresine ilişkin kişisel veriler;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebeplerine dayanılarak elektronik ortamlarda otomatik yolla işlenmektedir.

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde,otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre NAGEL MAKİNA MOTOR İMALAT SAN VE TİC. A.Ş ’nin Karamustafapaşa Mah. Karaali Kaptan Sokak Haliç Han No:1/3-4 Karaköy – Beyoğlu İSTANBUL adresine yazılı olarak veya info@nagel.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.